Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šavuot - Svátek Týdnů je biblický svátek sklizně který se slaví 50 dní po "pesachové" neděli. Těchto 50 dní označujeme jako Počítání Omeru. Rabanité nesprávně slaví tento svátek 6tého dne měsíce Sivanu.

Chag ha-Šavuot je druhý ze třech Hagim (poutních svátků) podle hebrejského kalendáře a češtině je označován jako Svátek Týdnů. V toře je Shavuot také označován jako Chag haKacir (Svátek Slizně) - 2M 23:16 a Jom ha Bikurim (Den Prvotin) - 4M 28:26. V pobiblické době se věřilo že Šavuot jsou dnem Zjevení na Sinaji, ale v TaNaCHu (hebrejské Bibli) nenajdeme žádnou oporu pro toto tvrzení.

Na rozdíl od jiných biblických svátků není pro Svátek Týdnů stanoven přesný datum ale stanovení datumu svátku je založeno na ukončení 50ti denní periody zvané Počítání Omeru - Šavuot slavíme 50tý den.

Přikázání 50ti denní periody vychází z Obětování snopů (snop = Omer) v Chrámu, jak se můžeme dočíst - Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných sedm týdnů ....... V týž den svoláte lid. Budete mít bohoslužebné shromáždění...... (3M 23:15-21)

V pozdějším období Druhého Chrámu došlo k názorovému střetu mezi Boetuseji (Kneží, aristokracie,.. směr judaismu příbuzný Saducejům) a Farizeji o výkladu termínu Tory- Mimohorat ha-Šabat - zítřek/ráno po Šabatu. Příčinou sporu bylo zda tento termín vyjadřuje neděli která připadá na Chag ha-Macot nebo na druhý den Chag ha-Macot (16tý den měsíce Nisan podle rabínského kalendáře). Karaité, stejně jako Boetusejové a staří Israelité počítají Omer od neděle připadající na Pesach a tak Šavuot připadá vždy na Neděli.

 

Protože Tora přikazuje začít počítat Omer od rána po Šabatu a neexistuje jiný Šabat než jak je stanoven v Toře, tj. sedmý den týdne. Dodatečně Tora uvádí " sedm úplných Šabatů". Rabanité tvrdí, že ráno po Šabatu je ráno po prním pesachovém Jom Tov ( tento svatý den je zakázáno pracovat ), ale toto tvrzení není podloženo Torou, tj. že by byl Jom Tov nazýván Šabatem.

Obrazek

Význam Šavuot

Víra Israele není náboženství v běžném slova smyslu. Náboženství je určitý rituál spojený s místem bohoslužby, kde se věřící modlí v pravidelných časech. To ale neplatí pro lid Israele, Israelitou je věřící když uléhá i když vstává. Naše Tora je Strom života, který vstřebáváme každou část našeho života. Nejsme Izraelité jen jeden nebo dva dny v týdnu. Náš celý život a všechny naše dny, naše historie i naše budoucnost jsou svázány s naší vírou zvláštním poutem.

Obrazek

Šavuot je svátkem Prvních plodů, se kterými se naši předci přicházeli před Věčného, děkovali a chválili Jeho velké jméno, který požehnal naší zemi prvními plody. V tyto dny slavíme a připomínáme si předání dokonalé a svaté Tory, která je zdrojem našeho duševního i materiálního blahobytu. Tento svátek nás učí, že požehnání a blahobyt závisí na dodržování Tory. Zemědělství i obchod, studium i zábava, práce i odpočinek vše je Boží prozřetelností.

Obrazek

Poznámky:

1: Šavuot se také nazývá Jom HaBikurim (Den prvních plodů) 4M 28:26., 2M 23:16 a 2M 34:22.

2: Spojení mezi Šavuot a předáním Tory se neobjevuje v TANACHu. Toto chybné tvrzení je založeno na 2M 19:1-11 kde je Zjevení Tory na Sinaji spojeno se začátkem třetího měsíce, který připadá na stejné období jako Šavuot. Zajímavé je, že skutečné datum, kdy byla zjevena Tora na Sinaji není známo a není možné ho tedy přímo spojovat se svátkem Šavuot.

 

Obrazek