Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kašrut - ryby

Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst.

Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny.

Obrazek

Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení.

Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení. ( Lv 11:9-12 )

Z Tory je zřejmé, že aby byla ryba košer musí mít jak ploutve, tak šupiny. Většina ryb má tělo pokryté šupinami, které rybu chrání před zraněním. Existují ctyři typy šupin 1) ganoidní - hladké, nejstarší typ - vzájeně se nepřekrývají 2) placoidní či leptoidní - destičkové ty neobsahují kostní tkáň 3) ktenoidní - trnité a 4) cykloidní - okrouhlé.

Jester má ganoidní šupiny, což vlastně nejsou šupiny v pravém slova smyslu, ale jedná se o kostní plátky, které jsou stejného původu jako zubovina.

Žralok je také pokryt šupinami, tyto šupiny jsou velmi hladké a tak žralok působí jako bez šupin. Žralok má placoidní ( leptoidní ) šupiny. Jedná se o kožní výběžky pokryté sklovinou.

Ganoidní a placoidní šupiny, nejsou pravými šupinami, tj. ktenoidní a cykloidní šupiny jsou šupiny v pravém slova smyslu. To znamená, aby byla ryba košer musí mít ktenoidní nebo cykloidní šupiny.

Rybí krev Torou není zakázána jak je uvedeno - Také nebudete jíst žádnou krev, ať se usadíte kdekoli, ani krev ptactva ani dobytčat.

Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu. ( Lv 7:26-27 ) Toto nařízení se týká pouze ptáků a dobytka, tj. pouze krev teplokrevných košer živočichů je zakázána.

Kašrut - dělení potravin

Rabanitské dělení potravin na basar - masité, chalav - mléčné a parve - neutrální nevychází z naší milované Tory, proto tedy není potřeba mít dvě sady kuchyňských nástrojů, nádobí, hnců a pánví.

Kašrut - hmyz

Obrazek

Všechna létající havěť chodící po čtyřech bude pro vás hodna opovržení.

Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi.

Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, soleám, chargól a chágáb.

Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodnota opovržení. ( Lv 11:20-23 )

Obrazek

Obrazek

 

 

 Kašrut - Terefa a Nevela

Terefa ( rozsápané zvíře ) a Nevela ( zdechlina )

Buďte mými muži svatými. Maso zvířete rozsápaného na poli nebudete jíst, hodíte je psovi. ( Ex 22:30 )

Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. ( Dt 14:21 )

Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera.

Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. ( Lv 11:39-40 )

Hebrejské slovo Terefa znamená rozsápaný živočich a používá se pro čisté zvířete, které bylo roztrháno nějakým predátorem. Hebrejské slovo Nevela znamená zdechlina/mrtvola/mršina a používá se pro živočicha, který zemřel přirozenou smrtí, při nehodě, pohromě nebo bylo zabito predátorem, ale nebyl rozsápán. Terefa i Nevela je zakázano jíst!

Obrazek

Rabanité tvrdí, že se slovo Terefa vztahuje na maso všech živočichů, kteří byli zabiti predátorem, ale podle nich nemusí dojít k roztrhání, nebo fyzickému poškození zvířete. Rabanitské chápání slova Terefa je nesprávné, a lze to dokázat pomocí Miqrah ( hebrejské bible ).

První královská kapitola 13 obsahuje příběh o Muži Božím z judského království, kterého poslal JHVH do Bethelu v severním království Israelském za králem Jarobeámem. Muž Boží měl od JHVH přikázáno, aby nemeškal v severním království , ale aby se vrátil jinou cestou ( verš 8-9 ). Muž Boží byl sveden falešným prorokem, aby se vrátil do jeho domu v Bethelu a jedl tam ( verš 11-23 ). Byl za svojí neposlušnost potrestán tak, že ho usmrtil lev na cestě domů. ( verš 24 )

Na cestě ho přepadl lev a usmrtil ho. Jeho mrtvola ( Nevela ) ležela na cestě a vedle ní stál osel; i lev stál vedle mrtvoly ( Nevela ).

Zde vidíme, že mrtvé tělo Muže Božího je označeno jako mrtvola/mršina ( Nevela ) a ne jako Terefa přestože byl zabit predátorem. To dokazuje, že rabanitské chápání slova Terefa je nesprávné, a že slovo Terefa neznamena "zabit predátorem" jak tvrdí rabanité. Slovo Nevela se v Miqrah užívá pro všechny mršiny/mrtvoly, které byly zabity predátorem.

Tora požaduje, aby jsme se vyvarovali jíst Terefa i Nevela, protože Benei Jisrael jsou svatým lidem JHVH.

Obrazek

Kašrut - krev

Také nebudete jíst žádnou krev, ať se usadíte kdekoli, ani krev ptactva ani dobytčat.

Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu. ( Lv 7:26-27)

Kdokoli z domu izraelského i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, bude jíst jakoukoli krev, proti tomu se obrátím; každého, kdo by jedl krev, vyobcuji ze společenství jeho lidu.

V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření.

Proto jsem rozkázal Izraelcům: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host, nebude jíst krev. (Lv 17:10-12)

 

Obrazek

 

neboť života každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl: Nebudete jíst krev žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován. ( Lv 17:14 )

Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život; proto nebudeš jíst s masem i život.

Nebudeš ji jíst, nýbrž ji vyleješ na zem jako vodu.

Nebudeš ji jíst, aby se dobře vedlo tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat, co je správné v Hospodinových očích. (Dt 12:23-25)

Z předchozích pasáží Tory můžeme jasně vidět, že požívání krve ptáků a savců je přísně zakázáno, není však zakázáno požívat krev ryb. Požívat krev není zakázáno jen Israelitům a konvertitům, ale i Gerům. Trestem za požívání krve je vyobcování z lidu Israele.

Důvod proč máme zakázáno požívat krev je jasně popsán v Toře, tj. protože krev živočichů je zdrojem života.

Smí být použito vejce obsahující stopy krve?

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zajímavé, že rabanitští Židé jsou v této věci rozděleni. Aškenázové tvrdí, že pokud jsou stopy krve ve žloutku nebo v bílku nesmí být vejce použito. Sefardé a Mizrachim ( orientální Židé ) tvrdí, že pokud jsou stopy krve ve žloutku nesmí být vejce použito, ale pokud jsou stopy krve v bílku lze vejce použít.

Obě skupiny se odvolávají na ústní zákon. Znamená to tedy, že např. podle Aškenázů jí Sefardé a Mizrachim něco co ústní právo zakazuje?! Jak může ústní právo, které uznávají obě skupiny stejnou věc zakazovat i povolovat?

Důvodem pro zákaz konzumace krve je to, že krev je duší/zdrojem života každého těla, pojem duše/zdroj života se týká pouze živých stvoření, Tora nic neříká o "potencionální duši/zdroji života". Vejce není živá bytost a stopy krve ve vejci nejsou duší/zdrojem života vejce. To je důvodem proč je možné požívat i vejce se stopamy krve.

Existuje zvyk solit maso před vařením, čímž se odstraňuje zbytek krve, která zůstala v mase po porážce. Je třeba vědět, že ne každé maso označené jako košer prošlo procesem solení. Maso, které je označeno jako košer pochází ze zvířete, které bylo rituálně poraženo, ale pouze maso označené jako mukšar ( mukhshar ) prošlo procesem solení.

Postup jak udělat maso mukšar je následující:

1) pečlivě omýt maso ve studené vodě

2) pečlivě vetřít do masa hrubou sůl, jemná sůl není vhodná

3) umístit maso na šikmou plochu ( úhel 45 stupňů ) a nechat unikat nadbytečnou krev. Plocha nesmí být dřevěná, aby nedocházelo k vsakování krve.

4) necháme maso absorbovat sůl a necháme unikat krev asi 3/4 hodiny až hodinu.

5) omyjeme maso ve studené vodě od veškeré soli a krve.

Krev z jater nelze odstraňovat tímto způsobem solení. Játra musí být umístěna nad grill nebo plamen, tak aby mohl krev odkapávat a játra nebyla v krvi.

Kašrut - Tuk

 

 

To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev (Lv3:17)

 

 

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Mluv k Izraelcům: Nebudete jíst žádný tuk z býka ani z ovce a kozy.

Tuku zdechlého nebo rozsápaného zvířete se může užívat k různému účelu, ale jíst jej rozhodně nesmíte.

Každý, kdo by jedl tuk z dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu.

Také nebudete jíst žádnou krev, ať se usadíte kdekoli, ani krev ptactva ani dobytčat.

Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu.(Lv7:22-27)

Tora zakazuje požívat Helev - tuk stejně jako krev, ale nezakazuje používat tuk k jiným účelům.

Co vlastně Helev je? Definici Helev najdeme v Tore Lv 3:9-10. Helev je zde tučný ocas ovce ( alja ), tuk pokrývající vnitřnosti např. střeva, ledviny, játra ap.

Kašrut - přísady

jako první uvádím seznam přísad, kterým se je třeba vyhnout, protože obsahují složky, které jsou ne-kašer původu.

pokrmový olej a tuk, sádlo a rybí tuk ( věštšinou je z ne-kašer ryb )

želatina a glyceridy, které nejsou z rostlinných koncentrátů, polysorbáty, stearany, diacetiny, Triacetiny a šelak ( druh pryskyřice, používá se jako poleva )

sýrovina ( kasein ), roztoky kaseinu a syrovátka

sýřidla

Seznam EEC čísel - "E", která nejsou kašer ( pokud nejsou rostlinného původu nebo pokud nejsou vyrobena kašer technologií )

E120  E160(a)  E422  E432  E433  E434  E435  E436  E470  E471  E472(a)  E472(b)  E472(e) E472(f)  E473  E474  E475  476  E477  E478  E481  E482  E483  E491  E492  E493  E494 E495 E542  E570  E572  E631  E635  E640  E920

Kašrut - víno

Vinné produkty z tzv. Starého Světa mohou být ne-kašer, protože jsou někdy filtrovány přes zvířecí močové měchýře, nebo protože je někdy přidávána zvířecí krev do červených vín pro zvýraznění jejich barvy. Vína vyráběná v tzv. Novém Světě tj. severní a jižní Americe, v jižní Africe a Austrálii jsou kašer, protože nejsou vyráběny výše uvedenými metodami.

 

Obrazek

Víno není kašer pokud je užíváno k modloslužbě. Doporučuji konzumovat vína označená rabanitským hechšerem, nebo vína z tzv. Nového Světa.

Kašrut - rabanitské maso

Požívání masa poraženého rabanitským způsobem může být problém, protože rabanitští Židé nedodržují nařízení Tory nezabíjet matku a mládě v ten samý den ( např. březí samice ). Proto pokud se rozhodnete jíst maso ze zvířat poražených rabanitským způsobem, ujistěte se, že se jedná o maso samce.

Je třeba se vyhnout konzumaci rabanitských hovězích salámů, protože mohou obsahovat tuk - helev, který Tora zakazuje jíst a rabanité tento zákaz Tory z nějakého neznámého důvodu nedodržují.

Není vhodné konzumovat masné výrobky vyrobené rabanitským způsobem, pokud se na seznamu přísad objeví položka hovězí či skopový tuk, který je Helev.

Kašrut - ovoce a zelenina

Všechny typy ovoce a zeleniny musí být pořádně umyty před použitím, protože mohou obsahovat hmyz.

kosher.jpg