Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jom Terua

Svátek Jom Terua připadá na první den sedmého měsíce. Tento svátek je Rabanity chybně označován jako Nový Rok (Roš haŠana). Ve skutečnosti se jedná o Den vydávání hlasitých zvuků při modlidbách (méně přesné označení je Den Troubení).

Tora nam nařizuje zachovávat prvního dne sedmého měsíce Den Troubení (vydávání hlasitých zvuků) - Lv 23:23-25 nebo Nu 29:1-6 během kterého je zakázána práce.

Tento svátek je všeobecně znám pod chybným rabanitským označením Roš haŠana.

TaNaCH NIKDY neoznačuje tento svátek jako Roš haŠana, označuje sátek jako Jom Terua (Den vydávaní hlasitých zvuků, Den troubení) a Zicharon Terua ( Připomínka/vzpomínka/připomenutí troubení či vydávání hlasitých zvuků).

Rabíni přejmenovali tento svátek na Roš haŠana (Nový Rok, hlava roku) a tvrdí, že židovský rok začíná ve skutečnosti v měsíci Tišrei.

Absurdnost tohoto tvrzení je zřejmá z TaNaCHu, který nás informuje, že svátek připadá na SEDMÝ měsíc (Tišrei je pohebrejštělý název babylonského měsíce, který není NIKDY užit v Toře).

Může Nový Rok připadnout na Sedmý Měsíc?!

Skuteční začátek roku je definován v Ex 12:2 - Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce.

Po této pasáži Tory následuje popis pesachové oběti, která připadá na První měsíc.

Stejně tak Lv 23 a Nu 28 vyjmenovává svátky a obě pasáže spojují Pesach s Prvním měsícem a Jom Terua se Sedmým měsícem.

Je neodiskutovatelné, že začátek měsíců uvedený v Ex 12:2 připadá na první den prvního měsíce (rabanity označovaný jako Nissan) a ne na Jom Terua, který připadá na Sedmý měsíc.

Rabíni tvrdí, že později je Jom Terua v TaNaCHu jako Roš haŠana.

Skutečně, výraz Roš haŠana se objevuje v Ez 40:1- Desátého dne toho měsíce na začátku roku, dvacátého pátého roku našeho přesídlení a čtrnáctého roku po dobytí města, právě toho dne spočinula na mně ruka Hospodinova a uvedl mě tam.

Fakt že Ez 40:1 informuje o desátém dni Roš haŠana nám vyjasňuje, že se jedná o První měsíc a ne o první den roku.

Dokonce když Ezechiel informuje o prvním dni prvního měsíce, neinformuje nás o žádné jiné souvislosti.

Je nepochybné, že Rabíni cítili potřebu spojovat Jom Terua s Novým Rokem, protože se jim nelíbilo, že nám Bible neuvádí konkrétní důvod pro slavení tohoto svátku (oproti Chag haMacot a Vysvobození z Egypta, Šavuot a žně) .

Pravý význam svátku Jom Terua je možné snadno odvodit ze jména svátku.

V TaNaCHu slovo Terua znamená dělat hlasitý zvuk buď troubením na roh ( Lv 25:9 šofar, Nu 10:5-6 stříbrná trubka) nebo vyvolávání modlited (Ž 100:1).

Záměrem Jom Terua bylo pravděpodobně vytváření hlasitých zvuků za účelem modlení se k JHVH, tak jak je to popsáno v Ž 47:2 - Lidé všech národů, tleskejte dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. V této pasáži je totiž užit stejný kořen jako pro slovo Terua.

Rabíni tvrdí, že tento zvuk smí být vydáván pouze na šofar (beraní roh).

V TaNaCHu ale nenajdeme žádnou podporu pro toto tvrzení, naopak slovo Terua je spojováno s vydáváním hlasitých zvuků mnoha způsoby, od hlasitého vyvolávání modliteb po troubení na stříbrné trubky, všechny tyto zvuky TaNaCH spojuje s bohoslužbou JHVH.

 

Ž 150

Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,

chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!

Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,

chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Verse které mají vazbu na Jom Terua:

Lv 23:23-25

Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:

Mluv k Izraelcům: Prvního dne sedmého měsíce budete mít slavnost odpočinutí s pamětným vytrubováním a bohoslužebným shromážděním.

Nebudete vykonávat žádnou všední práci, ale přinesete Hospodinu ohnivou oběť.

Nu 29:1-6

Sedmého měsíce, prvého dne toho měsíce, budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. Bude to pro vás den troubení.

Připravíte jako oběť zápalnou v libou vůni pro Hospodina jednoho mladého býčka, jednoho berana, sedm ročních beránků bez vady

a jako příslušnou oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem, tři desetiny na býčka, dvě desetiny na berana

a jednu desetinu na každého beránka z těch sedmi.

Dále jednoho kozla jako oběť za hřích k vykonání smírčích obřadů za sebe.

To kromě novoluní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i úliteb, jak jsou určeny. To bude ohnivá oběť v libou vůni pro Hospodina.