Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z TANACHu je zřejmé, že se lidstvo dělí na čtyři duchovní úrovně:

1) Modláři - to je každý kdo se modlí k nepravým bohům či uctívá něco, nebo někoho jiného než JHVH. Do této kategorie patří i ateisté.

2) Boha se obávající pohané - tedy ti pohané, kteří uznávají, že JHVH je Bůh Israele, a že JHVH je jediný a pravý Bůh, ale nedodržují Toru.

3) Hosté/Gerim - nejedná se o rabanitské chápání Gera, tj. konvertity. Ger je někdo, kdo přijal zákon tak jak je obsažen v naší milované Toře, a je někde na půli cesty mezi Boha se obávajícím pohanem a Israelitou.

4) Israelita - rodilý či konvertita

Obrazek

Boha se obávající pohané

V knize Ješajahu kapitola 24 najdeme základní pravidla morálky. V knize Genesis a v jiných částech TANACHu můžeme identifikovat "přirozená" morální pravidla pro lidstvo, která si může osvojit každý jednotlivec po osvojení si přitomnosti JHVH.
Například v Genesis kapitola 26 si můžeme všimnout, že Avimelech, král Fištínců věděl, že cizoložství je špatné, tj. můžeme vidět příklad " přirozeného" morálního pravidla. Schopnost chovat se podle těchto "přirozených" morálních pravidel získává naše duše nejspíš již po narození, a to díky Adamovi a Chavě. Když Adam a Chava jedli ovoce ze Stromu poznání dobrého a zlého, uvědomili si svojí nahotu a přišli o svou duchovní neznalost. Začali být schopni rozeznávat Dobro a Zlo. Stejně tak v dětství se učí člověk rozeznávat rozdíly mezi Dobrem a Zlem
Tato "přirozená" morální pravidla můžeme najít také uvnitř Tory. Dávní karaitští Chachamové označovali tato "přirozená" morální pravidla jako nařízení zakořeněná v mysli.

Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. ( Ex 23:1 )

Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. ( Lv 19:17 )


Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. ( Lv 19:18 )


Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. ( Lv 19:11 )

Nebudeš mít ve svém váčku dvojí závaží, větší a menší.
Nebudeš mít ve svém domě dvojí míru, větší a menší.
Budeš mít správné a poctivé závaží, správnou a poctivou míru, abys dlouho živ byl na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo páchá něco takového, kdo se dopouští bezpráví. ( Deu 25:13-16 )


Nezabiješ. ( Ex 20: 13 )

Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl. ( Deu 22:8 )


Boha se obávající pohan dodržuje všechny morální zákony Tory, která se týkají vztahů k bližním a ke světu kolem nás.

Obrazek

 
Ger
Byla to moc jejich bdění pro JHVH, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele po všechna pokolení nocí bdění pro JHVH.
 Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec.
bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán.
Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude.
Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
to bude dělat celá izraelská pospolitost.
Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit JHVH hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět prostoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude.
Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi." ( Ex 12:42-49 )
Z této pasáže je patrné, že pouze Israelita může nabídnout Pesachovou oběť a že Ger, který touží nabídnout Pesachovou oběť, se musí stát Israelitou. Ja stojí v Toře - Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit JHVH hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět prostoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude - z této části je také patrné, že přinášení Korban Pesach je část konverzního obřadu, kterým se gerové stávají dětmi Israele. Pesachová obět je stejnou částí konverze jako obřízka. To znamená, že se konvertita nestane plnoprávným Israelitou bez jeho aktivní účasti na Pesachové Noci, káždý jednotlivec, který konvertuje se nestane Židem dokud se nzůčastní Pesachové Noci.
Podle Tory host, ktery chce povivat mezi vami, tj. potencionální konvertita se musí nejdříve stát Ger, než se stane právoplatným Israelitou. V Toře se také dozvíme, že Ger musí být obřezán a teprve po obřízce se může stát Israelitou.
Jak se dozvíme z Tory Ger není konvertita, ale člověk na půli cesty mezi Bona se obávajícím pohanem a Israelitou.
To je patrné z Tory, kde některé micvot platí pro Israelitu, ale NEplatí pro Gera.

Také tennto odstavec odděluje Gera od Israelity.
Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci ( Ger ), který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. ( Deu 14:21 )

ObrazekI v této části se odděluje Ger od Israelitů.

Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta ( Ger ), který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. ( Deu 31:12 )

Ger není konvertita. Konvertita, který se stal Israelitou musel být nejdříve po nějakou dobu Gerem a dodržovat zákony Tory, teprve pak mohl konvertovat a pojíst Korban Pesach ( v době existence Chrámu ).
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host ( Ger ), který žije v tvých branách.
V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. ( Ex 20:8-11 )


Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit pro všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení.
Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do sedmého dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován.
Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I sedmého dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu.
Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení.
Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce.
Po sedm dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec.
Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. (Ex 12:14-20)
To bude pro vás provždy platné nařízení. Desátého dne sedmého měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi přibývá jako host.
tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.
Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. (Lv 16:29-31)
Kdokoli z domu izraelského i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, bude jíst jakoukoli krev, proti tomu se obrátím; každého, kdo by jedl krev, vyobcuji ze společenství jeho lidu.
V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření.
Proto jsem rozkázal Izraelcům: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host, nebude jíst krev. (Lv 17:10-12)
Je zajímavé, že Ger je povinnen slavit Chag haMacot, ale nesmí přinášet Korban Pesach.
Ger musí dodržovat stejně jako Boha se obávající pohan všechna nařízení Tory týkající se mezilidských vztahů a vztahu ke světu. Navíc musí Ger dodržovat Šabat a svátkyvčetně Jom Kipur, pouze nedodržuje Korban Pesach ( Pesachovou oběť ). Ger nesmí jíst krev, tj. musí jíst pouze kosher maso, ale nemusí jíst pouze čisté živočichy jako Israelité.