Jdi na obsah Jdi na menu
 


KIMAh – pozice při které modlící se člověk stojí

ObrazekPak vyzvali levité Jéšua a Kadmíel, Baní, Chašabnejáš, Šerebjáš, Hódijáš, Šebanjáš a Petachjáš lid:
"Povstaňte (Kumu), dobrořečte Hospodinu, svému Bohu, po všechny věky. Ať dobrořečí tvému slavnému jménu, vyvýšenému nad každé dobrořečení a chválu. ( Neh 9:5 )HIŠTACHAVaJAh – pozice při které si modlící klekne, má tvář na zemi (těsně na zemí) a dlaně má na zemi vedle hlavy.

Obrazek


Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět (Eštachave ) před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.
(Z 5:8)

KeRIAh a BeRICHAh - pozice při které si modlící klekne, tělo má vzpřímené a sedí na patách, dlaně má na stehnech.
Obrazek

Přistupme, klaňme se, klekněme (VeNichraa), skloňme kolena (Nivracha) před Hospodinem, který nás učinil. (Z 95:6)
 
NEFILAT ALPAJIM – pozice při které si modlící klekne, má tvář na zemi (těsně nad zemí) a dlaně má na zemi vedle hlavy = padne tváří na zem.

Obrazek

NeSIAT JADAJIM - pozice při které modlící stojí a pozvedne ruce nad hlavu.

Vyslyš moje prosby, k tobě o pomoc teď volám, pozvedám své ruce (Bnasei jadai) k svatostánku tvé svatyně. (Z 28:2)

CeAKAh a KeRIAh – vzývání, úpění a zvolání během modlidby


Ty, kdo úpěli (Caku), Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. (Z 34:18)

Vzýval (Karati) jsem tvé jméno, Hospodine, z nejhlubší jámy. (Pl 3:55)

Obrazek

Karaitští, severoafričtí a orientální Židé si po vstupu do synagogy sundavají obuv.

Řekl: "Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá." (Ex. 3:5).Tu padl (Vajipol) Abram na tvář (al Panajv) a Bůh k němu mluvil (Gn 17:3)


NESIAT EINAJIM - pozice při které modlící klečí, měl tvář nad zemí a následně pozvedne oči.

Poutní píseň. Pozvedám své oči (Nasati Einej) k tobě, jenž v nebesích trůníš. (Z 123:1)


PERISAT JADAJIM – pozice při které modlící klečí, má tvář nad zemí, paže má nataženy a dlaně má na zemi.

Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. (Z 143:6)


HIZAKFUT - pozice při které modlící klečel a následně povstal
Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje(Vezokef). (Z 145:14)
Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje (Zokef), Hospodin miluje spravedlivé. (Z146:8)