Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

BRIT MILAh

 

Obřízka, hebrejsky Brit Milah je jedním ze základních předpisů Tóry. Jedná se o znamení smlouvy mezi JHVH a potomky Abrahama. Nařízení obřízky se nevztahuje pouze na potomky Jakoba/Israele, ale je závazné pro všechny potomky Abrahama.

 

Bůh dále Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních.
Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví bude obřezán.
Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi.

 

(Gn 17:9-11)

 

Podstatou obřízky je odstranění předkožky, která překrývá žalud.

 

Obrazek

 

Je zajímavé, že Tora neuvádí instrukce jak obřízku provádět, kdo má obřízku provádět ani žádný konkrétní důvod proč má být znamením smlouvy právě obřízka. V Toře nenajdeme žádný příkaz, kdo by měl provádět obřízku, dočteme se však, že ji většinou prováděla hlava rodiny. Možnost provést tento úkon, ale Tora neupírá ani ženám, dokonce ani nežidovským ženám. Sipora žena Mošeho sama obřezala své syny.

 

Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: "Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví."
A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: "Jsi ženich, je to zpečetěno krví

 

Z výše uvedené pasáže se dozvídáme několik drobných ale velmi zajímavých informací o průběhu obřízky. Tora nás informuje o tom, co se pronášelo o obřízkách před přijetím Tory a zároveň se dovídáme, že Sipora použila kamenný nůž. S kameným nožem použitým pro obřízku se setkáme i později, a to u Jošui.

 

V tom čase vyzval Hospodin Jozua: "Zhotov si kamenné nože a znovu zaveď, podruhé, pro Izraelce obřízku."
Jozue si tedy zhotovil kamenné nože a obřezal Izraelce u Pahorku předkožek.

 

JHVH zde nařizuje Jušuovi zhotovit kamenné nože a obřezat Israelce. Jak se dočítáme později, důvodem byla absence obřízek během čtyřicetiletého putování pouští. Tato pasáž obsahuje jediné nařízení JHVH ve věci materiálu pro nástroj použitý k obřízce. Jak potvrzují novodobé archeologické výzkumy, kamenné řezné nastroje, mohly mít vlastnosti srovnatelné s dnešním skalpely.

Obrazek

http://www.danheller.com/circumcision.html

 

Toto nařízení obřezat muže kamenným nožem se vztahuje ke konkrétní situaci a nejní to nařízení pro všechna pokolení. Dále je nutné poznamenat, že Tora nezakazuje použít jiný materiál než kámen. Proto není používání kovových nástrojů v rozporu s Torou.

 

Důvod, proč je Jozue obřezal, byl tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni bojovníci, pomřeli na poušti cestou po vyjítí z Egypta.
Všechen lid, který vyšel, byl obřezán, neobřezávali však nikoho z lidu, kdo se narodil na poušti cestou po vyjítí z Egypta. 

 

Můžeme předpokládat, že Israelité zachovávali smlouvu s JHVH i době otroctví. Egypťané obřezávali mladé muže, jednalo se o součást iniciace a nejspíš neměli důvod bránit Israelitům praktikovat toto nařízení JHVH. JHVH nepožaduje obřízku Israelitů, ale hostů což svědčí o tom, že Israelité obřezáni byli. Zajímavé je, že přestože všichni Israelité byli po východu z Egypta obřezaní, neobřezavali své syny narozené během putování pouští. Jak ale slavili hod beránka Israelité mužského pohlaví, kteří nebyli obřezáni?

 

Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit Hospodinu hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět prostoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. (Ex 12:48)

 

Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti v prvním měsíci, druhého roku po jejich vyjití z egyptské země:
Ať Izraelci slaví ve stanovený čas hod beránka.
Budete jej slavit ve stanovený čas čtrnáctého dne tohoto měsíce navečer, budete jej slavit podle všech příslušných nařízení a směrnic."
I vyzval Mojžíš Izraelce, aby slavili hod beránka.

 

 ( Nu 9:1-4)

 

Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
"Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až vejdete do země, kterou vám dávám, abyste v ní sídlili,

 

Hospodin řekl Áronovi: "V jejich zemi nebudeš mít mezi nimi dědictví ani podíl. Tvůj podíl i tvé dědictví uprostřed Izraelců jsem já.

 

Během čtyřiceti let putování pouští postupně zemřeli všichni Israelité (kromě Jošui a Kaleba ), kteří neposlouchali nařízení JHVH a zároveň se narodila nová generace Israelitů, která již směla vejít do země, kterou přislíbil JHVH jejich předkům. Mužská část Israelitů však nebyla obřezána, což znamenalo, že neměli uzavřenou smlouvu s JHVH. Dlouhodobé putování pouští, smrt v poušti a neobnovování smlouvy mezi narozenými chlapci a JHVH byly tresty pro Israelity, kteří neposlouchali nařízení JHVH. Israelité se svým chováním vzepřeli JHVH a ten je potupil neobnovováním abrahamovy smlouvy po dobu jejich života.

Obrazek

 

 

Když byl celý ten pronárod do jednoho obřezán, zůstali na svém místě v táboře, dokud se nezhojili.
Hospodin Jozuovi řekl: "Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu." Proto pojmenoval to místo Gilgál (to je Odvalení), jmenuje se tak až dodnes.

 

Nová generace však již neměla nést následky špatného chování svých předků, a tak JHVH obnovuje smlouvu mezi ním a Israelity - potomky Abrahama, jejímž znamením je znovuzavedená obřízka. Obřízkou je odstraněna potupa a nová generace je připravena na příchod do země zaslíbené. Nová čerstvě obřezaná generace opět slaví hod beránka.

 

V tom čase vyzval Hospodin Jozua: "Zhotov si kamenné nože a znovu zaveď, podruhé, pro Izraelce obřízku."

 

Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka.

 

Po obnovení smlouvy mezi JHVH a potomky Abrahama, přicházejí Synové Israele do země zaslíbené. Smlouva mezi JHVH a Abrahamem je obnovena s potomky Jákoba, smlouva o darování země Kennanské, smlouva jejíž znamením je obřízka.

 

A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem."
Bůh dále Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních.
Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví bude obřezán.

 

Závazek dodržovat obřízku je závazný pro všechny potomky Abrahama a především pro potomky Jákoba. Tento závazek není omezen časově ani místně. Obřezán musí být každý Israelita mužského pohlaví i každý kdo je vlastněn Israelitou. Obřezat se musí i každý kdo chce konvertovat k víře Lidu Israele a obřezán musí být i každý kdo se chce účastnit hodu beránka. Obřízka je i podmínkou vstupu do Chrámu a vstup neobřezaného do Chrámu je ohavnost, porušení smlouvy a znesvěcení Chrámu. Obřízka symbolizuje čistotu potřebnou pro svatost Jerusaléma a země Israelské.

 

 

 

Přiváděli jste do mé svatyně cizince neobřezaného srdce a neobřezaného těla, aby byli v mé svatyni, a tak znesvěcovali můj dům. Jako pokrm jste mi přinášeli tuk a krev, ale všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu.

 

Probuď se, probuď, oděj se silou, Sijóne, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté, neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec nečistý.

 

(Iz 52:1) 

 

 

 

Toto praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec neobřezaného srdce a neobřezaného těla nevstoupí do mé svatyně ze všech cizinců, kteří žijí uprostřed synů Izraele.

 

Z výše uvedených pasáží zjišťujeme, že neobřezanost je považována za vadu, zatímco obřízka vyjadřuje kvalitu. Neobřezanost je spojena s pohanstvím a s nepřátelstvím vůči Israeli.

 

David se tázal mužů, kteří u něho stáli: "Cože dostane muž, který zabije tohoto Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha?"

 

Neobřezanost znamená jiný způsob života. S neobřezaností je dokonce spojován i krutý způsob smrti.

 

Zemřeš smrtí neobřezanců, rukou cizáků. Já jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina."

 

Negativně vnímané je i zemřít a být pochován mezi neobřezanci.

 

Jsi snad milejší než kdokoli jiný? Sestup, budeš uložen k neobřezancům."

 

 

 

Také vztah mezi Isralitkou a neobřezaným mužem je považován za potupu.

 

Řekli jim: "To my nemůžeme udělat, abychom dali svou sestru muži neobřezanému, byla by to pro nás potupa.

 

(Gn 34:14) (Ez 32:19)( Ez 28:10)

 

 

 

Samotná obřízka ale neznamená správný a bohabojný způsob života podle zákonů a nařízení JHVH. Různé národy, některé byly dokonce potomky Abrahama, obřezávaly své muže, ale obřízka pro ně nebyla spojena s Abrahamovou smlouvou, nebyla prováděna tak, jak bylo dohodnuto či byla znehodnocena porušením jiných nařízení.

 

 

 

"Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy potrestám všechny, kteří se obřezávají, a přesto jsou neobřezaní:
Egypt, Judu, Edóma, Amónovce, Moába a všechny, kdo si vyholují skráně a sídlí na stepi, neboť všechny tyto pronárody jsou neobřezané. I celý dům izraelský má neobřezané srdce!"

 

Mnohé pohanské národy obřezávali a obřezávají své syny až v předpubertálním věku a obřízka je spojena s iniciací. Není tedy prováděna osmý den po narození chlapce a není znamením smlouvy mezi JHVH a potomky Abrahama. Některé národy praktikují obřízku jako znamení smlouvy mezi JHVH a Abrahamem, ale podle chybné interpretace smlouvy. Například muslimové sice obřezávají své syny, ale nedodržují nařízení, že obřízka musí být provedena osmého dne. Dokonce i talmudičtí Židé porušují nařízení o obřízce, pokud má obřízka připadnout na Šabat, přestože TaNaCH o takovém zákazu nemluví, ani nic podobného nenaznačuje. Naopak nařizuje provedení přesně osmého dne po narození chlapce.

 

( Jer 9:24-25)

 

Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva

 

Torah nás informuje, že jako první byl osmého dne obřezán Jicchak.

 

Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal.

 

Jak jsem již napsal výše obřízka je aktivitou kterou je možno provádět i v době Šabatu, dokonce nesmí být z důvodu Šabatu či jiného svátku odložena, protože Torah stanovuje přesně osmý den a neinformuje nás o žádné vyjímce.

 

(Gn 21:4)

 

Po narození dítěte je povinností otce informovat Bet Din o narození v co nejkratší době.

 

Během obřízek je potřeba odříkat zvláštní požehnání nad dítětem.

 

V karaimských komunitách je zvykem přenést dva dni před obřízkou do místa kde bude obřízka novorozence prováděna zvláštní křeslo a nástroje, kterými bude zákrok proveden.

 

Na tomto křesle pak drží během obřízky sedící otec nebo děd novorozence na kolenou.

 

Před obřízkou je chlapec svázán šerpou do speciální sametové podušky ozdobené krajkou.

 

Matka si nasadí svůj svatební závoj a starší sestra novorozence ve věku kdy se může vdávat (či jiná příbuzná) nese dítě směrem k otci, vedle ní kráčí matka dítěte.

 

Matka je stále rituálně nečistá temeah, proto je zastoupena dívkou.

 

Hosté spívají a recitují motlidby.

 

Matka, dívka a novorozenec se vrací na místo odkud vyšli, přicházejí k otci a vracejí se celkem čtyricetsedmkrát.

 

Nakonec dívka předá chlapce otci a proběhne vlastní obřízka.

 

Tradičním jídlem na karaimských oslavách obřízky jsou mandlové pečivo a těstoviny podobné makaronům.

 

Brit Mila je většinou velkou oslavou, na které se sejde velké množství příbuzných a hostů.

 

Klasická biblická obřízka spočívá v odtranění předkožky, která přesahuje žalud.

 

Tradiční karaimská Milah zahrnuje odstarnění předkožky (neprovádí se zákrok, který rabanité označují jako perija, ani není odsávána krev).

 

To znamená, že velmi malá část předkožky novorozenci zůstává a k ůplnému obnažení žaludu dochází během dospívání.

 

Citlivé frenulum (uzdička) je odstraněno.

Obrazek

 

Karaimové nepraktikují rabanitské zvyky jako je:

 

Periah/perija - což je úplné odstranění předkožky novorozence a odtranění vnitřní mukózní části předkožky pomocí ostrého kovového drápu.

 

Znamená to, že vnější kůže hraničí s okrajem žaludu.

 

Tento způsob obřízky začal být praktikován v období po 140 obč. letopočtu, a nemá žádnou oporu v TaNaCHu.

Obrazek

 

Meziza/Mizizah bpe - jedná se o odsávání krve pusou.

 

Tato část byla zavedena v období 500 až 650 občanského letopočtu a nemá žádnou oporu v TaNCHu. Navíc je zde nebezbeční přenozu závažných onemocnění na novorozence, nemluvě o podobnosti s homosexuálními praktikami.

 

 

 

Hatafat dam brit - symbolická kapka krve. Provádí se, pokud byl například konvertita nerituálně obřezán. Toto potvrzení obřízky nemá oporu v TaNaCHu. 

 

 

 

Jiným pro karaimy neakceptovatelným způsobem obřízky je částečná obřízka, praktikovaná v minulosti helenizovanými Židy. Kteří sice chtěli splnit přikázání o obřízce, ale zároveň chtěli, aby nebyla obřízka jasně viditelná.

 

Někteří helenizovaní Židé si dokonce nechávali předkožku přidělat.

 

 

 

 

 

Obřízka je jedním z nejdůležitějších předpisů Tory a je zarověň viditelným symbolem Lidu Israele.

 

Je to pradávné znamení smlouvy, kterou uzavřel JHVH s praotcem Abrahamem a která je závazná pro všechny potomky Abrahama.

 

Obřezán byl Jicchak i Jakob.

 

Dodržovat tuto smlouvu byl vyzván Moše.

 

Jozue musel znovuzavést obřízku před příchodem do země Israelské.

 

Smlouva je závazná i pro muže, kteří se chtějí stát součástí Lidu Israele.

 

Bez obřízky není možné slavit hod beránka, ani navštívit Chrám.

 

Obřízka je navždy platné nařízení pro Syny Israele.

 

 

 

Karaimská obřízka - VIDEO: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qqVfk3ou4fs&feature=g-all-lik

 

 brit_milah_001.jpg